YPA Pearsonmun Unit in Paite tawndan Documentary Video Bawl

YPA PEARSONMUN UNIT IN PAITE TAWNDAN DOCUMENTARY VIDEO BAWL

Doordarshan(National) te malakna toh YPA Pearsonmun Unit in PAITE Nam tawndan(Pupa) tawndan/ngeina te documentary video bawlna 7th leh 8th April,2018 in nei uhi. Hiai hunah - Gamvak/samat dan, Lou neihdan, I nek leh tak saidan, Pupa lam, siam-gat, buhsuk leh adang dang lahkhiak na neih ahihban ah I Pupa kicheina vante, I tumging leh Galvan te lahkhiak na leng kinei hi.

Hiai Paite documentary kibawl bangkim hihfel ahihchiang in India pumpi ah suahkhiak ahihding banah, Paite tawndan toh kisai theinuam leh sinlai te adia khuampi poimoh tak hong hih lam et ahi.

Hiai bang a I Nam adia poimoh leh manpha hong piang theih nadia deihsakna toh ma honna laksak Pu Dr H Kamkhenthang, Imphal tungah YPA Pearsonmun Unit kipak petmah hi. Banah, hiai hun a subuching (lemching tute)YPA- Nu le Pa leh Nungak-tangval te tungah YPA Pearsonmun Unit in KIPAHTHU nasatak in gen hi.

ypapearson02

ypapearson03

ypapearson04

ypapearson05

ypapearson06