Chingboi Lenna Delhi Tualpi

CHINGBOI LENNA DELHI TUALPI
By Vungzamuan Valte

vungzamuan valte new

THUMAPI: Delhi khopi a khanglian, Chingboi khakna ding ah ZCF te phur petmah ua, mou/tanu khakna omsam mahleh, Delhi khopi a neusen lai apat khanglian akhak patna uh ahi chi uhi. Chingboi kua hiam chih a theilou tampi om ding ihihna uah, nungak feltak nu Thangngaihzual leh Pa Ginsianlian Naulak te gil a goutan masa ahi hi. Nu Thangngaihzual a theilou in om lailai inchu, Ngaihzual chia I theih lar pen uh ahi hi. Chingboi pen Nurse sin zoukhin leh Nurse semlai ahi hi.

Programme sheet ah N. Neihching Khakna Programme, chi’n kigelh a, Neihching chih kua hiam? Chi kheukhou zel uhi. December, ni 16, 2017, zinglam dak 11 in programme kipan ding ahihna ah, Parliament Street lam manoh in kipaikhawm kheukhou a, Jantar Mantar geilak ahih ziakin azon haksa louhial hi. JM kichi a theilou kiomlou phial, inntekna mun ahihna toh, huaimun a kum 2 phial inntekna latute tampitak om mah le uh, huailam kigen lou hial hi. Banghanghiam chihleh, a bouruak tuam mahmah ta a, huailam toh kisai, huchia va houlim mawk dan omlou hi. Tanu/Mou khakna a tel ding leh indongta a tel tampi te mitmei ven ngai a, Hall program lam ki mitsuan lou theilou hi.

HALL SUNG AH: Hall nasatak in ZCF Tuailai te’n cheimawi ua, tutna leh stage, leh sound system bukim toh feltak mai in koihsa diam uhi. Phalbi zing nisuak nuamtak mai nuai ah, lawmngaih tampitakte toh kimuhna thupitak mai kongtual ah kinei khawm a, singpi lum hithit dawn khawm in, niangtui, niangsan, niangphan ki petuah in kichiak noinoi mai hi. Ahun bichiam tungta ahihna ah Hall sung kilut siausiau a, ki innteksak tak in ka lut gulgul teisam uhi. Pa Lamlun in hunuktu (Conductor) hihna la a, dak 11.30 vel in tanu khakna hun kipan hi.

Welcome address pa N. Ginsianlianpau, Thusa in thugenna hon nei a, Chingboi kichi Neihching ahihdan hon explain sawm mahleh kim zoulou sakna om ahi ngei ding a, N bangchihna ahia? Chi uhi. Naulak Neihching ahi, chi’n hon genchiang a, aw, ahi lawngut kichi hi. Himahleh, Chingboi mintak pen Neihching chauh hilou di hiveh aw, chihna toh Thusa pa kingaihtuah khe thak in, Sangneihching ahi chi’n hon explain thak a, Sangneihching ahon chihleh, amin phuaktu apii S’angthuam (nu Ngaihzual nu) ahihna toh, Sa’ngneiching (a kaih sang) ahi, chih kihilh tawm zek ua, huchi’n adik mah in hon genkhe thakthak hi.

MUHKHIAK KHAT: Hiai a I gen ut tak ahihleh, anu leh pa, Thusa leh innsung mite I genna hilou in, tulai khangthakte amin uh isap chiangin, amintak uh kizang lou tangpi hi. Hiai in, min phuaktu mangsak naknak a, mintak neilou bangmai in pet name danin kisam pahpah khasek ihihna uah, pilvan’ kul mahmah ahi hi. Munkhat aa kitenna ah conductor hikha inga, moupa mintawn kizang kha ngeilou ahihna ah, mipi mai ah kizahlak phialphial khasek hi. Huaiziak in, naute a mintawm ua sap kuau kuau dingdan mah ahihdan hon theisak thakthak hi. Sap min khawngin ikisam ua, official in lah, first name, second name, surname chihdan in PAN hileh AADHAAR hitaleh a poimoh thouthou boksi a, mintawn mah atung apat zang hile buaihuai hetlou dingdan ahi, chih achiang khopmai.

PROGRAM KIPAN: Tanu khakna ah pa pen poimoh mahmah ahihna ah, thugenna tang lou theilou hi. Pape’n in thu ahon gen a, kipahhuai asak dan leh, Toupa vualzawlna adon dan khawng uh gen in hun tamlou la in gen hi. Api’n leng thu tamlou gen a, kipahna a dimlet ahihdan kamsiamtak mai in minit 2 lel ding thu gen hi.

S’angneihching (Chingboi) khakni inchu apute a lal lou theikei ua, tunu khakna ahihna toh, apu Liankiamlou Guite in hun ahon la hi. Point 3 chauh ka gen di, minit 3 baak ka zang kei di, achi ngal top mai a, pute dinmun ah chu, hun chiil kasa sim mawk a. Thu ahon gen a, mi mai a thugen ngeilou ka hi a, gen ding le ka thei kei, siam le ka siam khol kei di, achi hi. Khabesep siamlou chihdan in kisuanlah melpu deuhmai in thu ahon gen a, ahon gen hial zaw, siam sak luat in aom aka!

Ka Tunu Chingboi khakna a hong uaptute tengteng Pathian minin kon welcome a, natung ua kipahthu ka hon gen masa hi, hiai bang hun hoih leh manpha hon petu I Biak Pa Pathian kiang ah Thupina om hen aw, achi hi. Huchi’n, a thugen ding point 3 te khat khat in ahon gen a:

  1. Chingboi, ka tunu tuisik ahih apat enkol a kempiching anu leh pate phattak kasa a, atung uah kipahthu gensenglouh ka ba hi.
  2. Chingboi in anu leh apate thumang a hong khanglian in, mite lak ah zahlakna leh minsiatna neilou hial a ahong omtouh theih a, pasal neithei ding dinmun a, pichingtak a ahong omtouh hi ka kipahpih mahmah mai a, ka kisaktheihpih mahmah mai hi.
  3. Chingboi, ka tunu, na kuanna ding lam ah Pathian muang kawmtak in kuan inla, na nunglam en en nawn ke’n, na mailam ah pai inla, na pasal dingte’ deihthoh leh kipahna hih sawm in. Huaidan dingin ka deihsakna tawpkhawk leh, Pathian apat Vualzawlna dong dingin kon vualzawl hi. Achi hi. Minit 3 chet azang. Tomkim tak leh, gen kual nilouh chihte omlou dan ahi hi.

HASOTNA: ZCF, New Delhi te Pastor in hasotna thu leh deihsakna thute gen in Pathian kiang a vualzawlna ngetsak hi. Pastor J. Mangte ahi a, taksa ah neusim leh dintom himahleng, ka zi in hon deihthoh mahmah ahi achi a, kum 10 vingveng kingai ahihdan uh gen hi. Chihtakna leh kuhkalna a poimohdante gen in, Genesis a imuh mah bang un, Pathian in pasal amah kia a om ding deih lou ahihna toh, numei in pasal aneih ding pen Pasian deihdan ahi chi hi. Numeite pen, pasalte mai ah thunuailut ding ahihdan, leh pasalte a ding a lal lukhu khusak theitu ahihdante uh hahtakpi in gen hi. Numei nawlam a paipaite leh nawlam ngai poimoh lawtel te pahtakhuai lou ahihdan khawng uh example hoih taktak toh pia a, nuihzakhuai simsim agen chiangin nuam petmah mai hi.

Gentehna khat agen pen hoih ka sak mahmah ziakin kon gensawn mai di, “Pasalte pen, gamlak apat singtum, suangtum leh gawpum khawng, gimtak in ahon pua ua, lungkimloutak leh hehna lungtang toh inn hongtung himah le uh, a thangpaihna lungsimte uh, nuihmaitak leh kamsiamtak a numei te’n ana vaidawn siusiau theih chiang un, (etsakna dingin; u Mang, na gim mah di maw, kon hehpih lua...) agim atawlnate uh, a thangpaihna lungtangte uh lengmang thei a, e, e, e, huai ah ka puak louh khat omlai ei, chia agimnate uh manghilh zen a kuankik ngap uh ahi" chi hi. Ruthi banga chihtak ding chih khawng chu alou theilou danin koih le.. Tampi gen ding omlai inteh, hiaizah in hunsak phot ni.

Pastor pa thugen ka mangngilh theih louh ding tuh hiai ahi:

SLR pen Self Loading Rifle chihna hilou; S in SERVE ONE ANOTHER, L in LOVE UNCONDITIONALLY, R in RESPECT ONE ANOTHER gen uhi, chi hi. Nupa hinkhua omdingdan teng genkha ahihna ah, NGAIH sa mahmah ing. Serve kichi kihuhtuah/kipanpihtuah ding ichih pen kipiakzohna/kipumpiakna ahi a, unconditional love ichih, sitneilou a ki itna, anuam ahaksa ah ki it tentan na, Respect ichih, ki zahtak tuahna, i hihna dandan a kipom siamna, kitheihsiamna thuktak neih ding.... chihna te ahi uhi. Pungpung chia kikap tuahna hinkhua hilou a SLR diktak, Pathian apat hong suakkhia ahih zawk dingdan ahi, chi hi.

Huchi’n, Toupa kiang ah Thungetna neisak in ahun zou hi.

Kipahthu kouhna hun pa T. Thianzakham, Veng Thusa in nei a, vote of thanks ichihdan ahi mai dichu, pa pute leh ZCF sikletang in pa G. Swanzalian, Chairman (ZCF), Delhi in thugenna nei bok hi.

LAPHUAK SIAM: Nu Ngaihzual, eh, Thangngaihzual pen mi lungleng theipi ahi a, laphuah le siam petmah ahi hi. Nidang inle la phuak thousam mahleh, tutung in la lam ah tempai mahmah ahi chih ka phawkkhia hi. Lungsim taktak a veina nei ahi a, ala thu leng gil mahmah mai hi. Chingboi khakni in a vahpa Siambawi in siamtak in mipite mai ah hon sakhia hi…anua a bangin…

  1. A MUANHUAI TOUPA

Hiai leitung ka khualzinna gamdai ah
Lamsuk leh tou a ka pai hunchiang in
Bah leh tawl in ka omthei zel a
Toupa Na hanta in Hon thuam in

A Muanhuai Toupa kon bel hi
Na kha limnuai ah kei hon sel in
Khattang in Hon nusia lou aw
Nisim in Na Hoihna Hon musak in

Loupa hing leh munnuam hi gege lou
Gam keu leh gam dai haksatna bang ah
Haksatna ten kei hon tuam chiangin
Na hoihna hon musak tu ahi

Khemna huih leh ze-etna tui hual te’n
Khatvei ve hon nawk in ka bah hun chiang’
Lau ke’n ka ta aw na kiang’ka om
Hon chi Toupa Na aw nem ka za

La nih ngut phuak ahihna toh, hiai ah "Tanu khakna la" nu Florence Sonkim (Pu Chalau te mounu) sak pen hiaidan ahi:

  1. THUPHA TOH KO'N KHA UH

Sianmang thupha vondeih
Mimbang hong piang
Huaisiam Sianmang vangin
Kilbang no'ng khang
Sakmel etlawm nuihmai siusiau
Ka von tuaidawng
Na tun leh zua lungdamna gen zoh hilou

Lungdam ing Toupa aw, lungdam lua ing
(phulouh Na thupha ka tante vangin)2

Vaimang siambang sinna
Mabang tun in
Sianmang lungtup nih gel
Tuibang gawmna di'n
Loubang tulpih dia deih a
Chibang na tel toh
Khan kitul in kumsawt
Tangbang hong dam un

Na nuachiang sulhei simthu lel lou in
(Na machiang suan in suan zel in bawi aw)2

Leigou manpha piak ding
Ka neih louh han'g
Hon It Jesu sung ah kiningching hi
Sing ngenta sangtampi nu
Hong hi in bawi
Mite a di'n thupha naak hong hi in bawi

Na vai khempeuh Toupa tung ah nga in
(Amah nang hon pitu higige hen)2

Toupa toh na tonkawm gige peuh leh
Na lungkham hunchiang'
Hon hehnem ding a
Haksatna leh khemna'n hon tuam
Chiang' hon huh ding
Na lungdam hunchiang'
Hon buching sak ding hi

Deihsakna Thupha toh ka hon kha uh
(Lau ke'n na ma ah Toupa a pai zel)2

BEITA: Hiai hun, Chingboi (S’angneihching) khakna programme a ka tel theih uh kipahhuai ka sa mahmah mai a, tanu khakna programme tampi ka telna te lak ah, dakkar 2 lel himahleh, nuam ka sa a, manpha kasa petmah mai hi. Ka tate toh aneu lai ua alang alang a diang tuahtuah sek ahi ua, a u Chingboi uh hiven, api ziakin pu ahon chi lailai ua, koute' hamphat ahi ngei ding. A kuanna lam ah Pa K. C. Ngaihte toh khosakna phungching in hong khosa uhen aw!

TOUPA THUPHA