UNAU TANGMAI TUHTE

UNAU TANGMAI TUHTE
By Dr. Zamzachin Guite

dr zamzachin

Khatvei unau nih om ua, huansung a tungtun ah tangmai tang atuh uhi. A zinglam in tangmai apouta hiam, chi a en ding in naupen akuan hi. Inn hongtung a, U, nang a in tehkha, nang a poupan, chi’n ahilh hi. Nipikal teng in naupangzawpen tangmai en di’n akuan a, hichibang in abanban in agen hi. U, kei a zampan, nang a in tehkhapan. Kei a pakpan nang a zampan, kei a hutpak nang a pakpan, kei a pakzom nang a hutpak, kei a gahpan nang a pakzom, kei a khutpi chia gah nang a khutme chia gah, kei a khepi chia nang a kheme chia, kei a bantawn tan nang a khepi chia, kei a tan-gai chia nang a bantawn tan, achi a. Zingkal khat u in, Alianzawpen honlouta aw le, achi hi. Honlou a, akiphelhawm uhi. Nau in neukha kha in ane a, uzawpen in lianpi pi in ane a, agaipah hi. A nau kiang ah, Bawi honhawm ve, achi a, a nau in neuchik asihkhiak hi. U in angen nawn a, nau in neukha ahawm nawn hi. Bangzah vei hiam ahopzoh in, Nute pate tun chia vokkuang a akek chik toh ka meh ding, chi in a nau in aphal nawn kei hi. U in, Nonhop keileh tungtun ah kontumsan di, achi a, tungtun anaih hi.

Nau in ahawmtuan kei a, u in, Tum aw i tum i tum. Ka nau in tangmai hawmnuamlou e, i veih i veih puakpung, achi a, tungtun ah siak chiang atum hi. Tangmai angen nawn a, aphaltuan kei a, Tum aw i tum i tum. Ka nau in tangmai hawmnuamlou e, i veih i veih puakpung, achi nawn a, tan-gaitan atum hi. A nau in ahopnoplouhlai ziak in atumsau deuhdeuh a. Kawng chiang hongtum a, aban ah awm chiang, ngawng chiang, mit chiang, lusip chiang, huchi in atummangta hi.

Vaitun in a nu’n na u la, chi a adotleh, Innkhangte kelnou suak vaen, chi in naupen in anu akhem hi. Innkhangte kiang a ava kanleh, Nou nau melmel, nou suai melmel mukha khang e, chi in ana dawng uhi. Innsakte leh phaitamten leng huchimah in ana dawng uhi.

Naupen in a u tungtun a tummang ahihdan agen khong a, asam di’n asawl uhi. U aw, hongpawt in. I nu’n khibah konpe ding chi, tungtun ah ava chi hi. A u hongpawt petmah a, sam hongdawk a, abanban in hongdawk sau deuhdeuh a, khepimuk hongdawkkhe geigeita a. Huaitak in galte hongsuak phut ua, nau in u kaihleh tai athuahleh u khepi akaitankha hi. Khepimuk atum nawn a, tunitan in tungtun ah patung in poukhe zel hi.